เปิดโลกการศึกษาเด็กไทยสู่ไต้หวัน ชวนประกวดเรียงความชิงรางวัลทัศนศึกษา

-

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ได้ประสานความร่วมมือในโครงการ “ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้” จัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ โดยจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ อาคารจามจุรีสแควร์

งานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นายโทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายสือ ลี่ ฉิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ผู้แทนหน่วยงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวัน ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด และนายอู๋ ตั้ย ซี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยอี้โส่ว ให้เกียรติเป็นผู้แถลงถึงความร่วมมือดังกล่าว

งานแถลงข่าวโครงการ “ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้”

โดย ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำกรุงเทพฯ กล่าวเปิดงานว่า “การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลไต้หวันจึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการศึกษา ที่ไต้หวันมีมหาวิทยาลัยจำนวน 11 แห่งติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงานจากทั้งสองประเทศ ผมจึงมีความคาดหวังว่าจะทำให้เด็กๆ ชาวไทยมีโอกาสเข้าศึกษาในไต้หวัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและไต้หวันมากยิ่งขึ้น เพราะผมเชื่อว่าการศึกษาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้”

ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำกรุงเทพฯ

นายอู จง หลิน (โทนี่ อู) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในที่สุด”

นายอู จง หลิน (โทนี่ อู) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพฯ

ด้าน นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเชิญชวนให้เยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ซีพี ออลล์ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยส่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน แบ่งหน้าที่ตามความถนัดคือ ผู้เขียน ผู้วาดภาพประกอบ หรือช่วยกันทั้ง 2 หน้าที่ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมครูที่ปรึกษาจะได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ไต้หวัน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้เงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดไว้
“ซีพี ออลล์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไต้หวันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมไทย อันจะนำมาสู่การกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในที่สุด”

นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

นายสือ ลี่ ฉิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (Taiwan High Speed Rail) ผู้สนับสนุนหลักขึ้นกล่าว “จากการที่ไต้หวันเป็นที่รู้จักมากขึ้นในนานาประเทศ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไต้หวันมากขึ้น โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน จึงสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านบริการที่สะดวกรวดเร็ว พวกเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะทำให้เยาวชนไทยได้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของไต้หวันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังเชิญผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันดังกล่าวไปร่วมโดยสารรถไฟความเร็วสูงท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อสัมผัสกับความสวยงามของไต้หวันด้วยตัวเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันในครั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองประเทศได้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น”

นายสือ ลี่ ฉิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (Taiwan High Speed Rail)

ส่วน นายอู๋ ตั้ย ซี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอี้โส่ว ผู้สนับสนุนหลักกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอี้โส่ว เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ของโลกและมีนักศึกษามากกว่า 15,000 คน กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีนักศึกษาต่างชาติมากถึง 2,000 คนจาก 40 ประเทศ และมีนักศึกษาจากประเทศไทยประมาณ 50 คน เป็นเวลาหลายปีที่มหาวิทยาลัยทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสขยายขอบเขตการเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือปรับปรุงการเรียนรู้ทางด้านภาษา โครงการนี้จึงช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาวิจัยและทำความเข้าใจกับไต้หวัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมความเข้าใจกันและกันระหว่างสองประเทศ
“เพื่อสนับสนุนโครงการและตอบแทนสังคมไทย ทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบจำนวน 6 ทุนแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งนักเรียน 6 ท่านนี้จะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี ในระหว่างการศึกษาไม่เพียงแต่จะได้ลงหลักสูตรภาษาจีนเท่านั้น แต่เรายังได้มอบหมายให้เพื่อนๆ พูดภาษาจีนกับน้องๆ และพาไปเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเพิ่มเติม และยังได้มีโอกาสฝึกงานทำงานในไต้หวันด้วย ถ้าผู้ชนะไม่ประสงค์มาศึกษาที่ไต้หวันในหลักสูตร 4 ปี ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะสั้นแทน มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันให้มากยิ่งขึ้น”

นายอู๋ ตั้ย ซี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอี้โส่ว

หลักเกณฑ์และหัวข้อในการประกวด

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน (Home School) ได้ศึกษาค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไต้หวัน โดยนำมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนและงานศิลปะ โดย 1 ทีม (ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 3 คน) สามารถเลือกหัวข้อในการประกวดเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น แบ่งการประกวดเป็น 3 หัวข้อคือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ
2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1. วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ
2. ศิลปวัฒนธรรม
3. เรียนต่อต่างประเทศ


กำหนดเวลา

1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือสมัครทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และสมัครออนไลน์ทาง https://www.csrcpall.com
2. ประกาศผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง https://www.csrcpall.com และ Facebook: CSR CPALL
3. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท พร้อมครูที่ปรึกษา ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
4. ผู้ได้รับรางชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ณ เมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน โดยเดินทางในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. https://www.csrcpall.com และ Facebook: CSR CPALL
2. โทรศัพท์ 0 2071 2903, 0 2071 2905 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.)

กัตติกา

Writer

กองบรรณาธิการ เด็กโบราณคดีเอกไทย ผู้พ่ายแพ้ต่อแมวเหมียวและสิ่งมีชีวิตน่ารัก ชื่นชอบการดูหนังและสีเขียวแต่ดันมีเสื้อสีฟ้ามากกว่าเพราะคิดเอาเองว่าใส่แล้วสวย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!